Gennemførte aktiviteter 2022

31. marts - Generalforsamling.

Ca. 30 medlemmer var mødt til generalforsamlingen, der startede kl. 13.00 med efterfølgende frokost.


Referat af generalforsamlingen:

Formand Frede bød velkommen som pkt. 1, og kunne som pkt. 2 foreslog Frans som dirigent. Frans blev valgt, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Pkt. 3: Valg af stemmetællere: Hans og Randi blev valgt.


Pkt. 4: Bestyrelsens beretning v/Frede som følger:

Det var så skoleåret 2021-2022.

Generalforsamlingen blev holdt den 27. april med 23 medlemmer.

Referat kan ses på hjemmesiden.


Den 17. juni havde vi en dejlig tur til Sorø sammen med Nørre Vedby Forum.

Referat kan ses på hjemmesiden.


Den 27. august havde vi den årlige grilldag, hvor Emmy og Suzanne havde lavet en rigtig god salat til kødet. Alt i alt en god dag.

Referat kan ses på hjemmesiden.


Vi har haft nogle problemer med Lollands Bank med at få Jørn godkendt som vores kasserer, men det er nu bragt på plads.


Den 1. oktober startede det nye skoleår, hvor vi kunne lave vores aktiviteter uden corona-begrænsninger.


Vi har søgt om § 18 midler til en bustur, men en fejl gjorde, at vi fik afslag.


Den 2. december havde vi julefrokost med 25 medlemmer og mad fra Vig-Gården. Ikke lotteri denne gang, men formanden havde lavet en quiz på 17 spørgsmål om "Danmark Rundt".

Referat kan ses på hjemmesiden.


Ved bestyrelsesmøde den 24. marts besluttede vi at slå afslutning og generalforsamling sammen, og fremsætte nogle ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen. Disse ændringer blev vedtaget, og vedtægterne er rettet i overensstemmelse med disse.


Vi er 36 medlemmer og de samme 15-18 medlemmer møder stort set hver torsdag.

4-5 spiller kort. 6-8 spiller billard, og 4-5 damer hyggesnakker og/eller spiller et spil. Disse damer bager på skift kage til de fremmødte, som holder fælles "kaffemik" ca. kl. 15.

Vi ser gerne, at der flere medlemmer, som vil komme om torsdagen.


Ved alle aktiviteter er det bestyrelsen, der har stået for det, men jeg ser gerne, at nogle af medlemmerne vil være mere aktive, og f.eks. stå for grilldagen og/eller julefrokosten. Desuden til aktiviteter ved vores torsdags møder.

Forslag modtages meget gerne, og husk at det er jeres forening, og at I selv er med til at udvikle den.


Sommerturen i år er også sammen med Nørre Vedby Forum.

Vi kører til Næstved i bus, og tager turbåden til Karrebæksminde, hvor bussen henter os, for at køre os til De Hvide Svaner, hvor vi spiser middag.

Pris for turen er kr. 125,00 pr. person excl. drikkevarer. Nærmere tilgår senere.

Beretningen blev godkendt med applaus.


Pkt. 5 Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Jørn:

Regnskabet udviste et årsresultat med underskud på kr. 9.523,59, således at de samlede beholdninger nu udgør kr. 16.474,24. 

En bevidst udvikling, idet bestyrelsen ønsker at reducere beholdningen.

Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet blev fastholdt til kr. 100 pr. medlem.


Pkt. 7 – Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til ændringer i §4, §7 og § 9 blev drøftet og godkendt, og kan ses på hjemmesiden under faneblad ”Formål og Vedtægter”.


Pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

På valg er Jørn Larsen, der modtager genvalg, medens Suzanne Nielsen og Emmy Bom begge ikke modtager genvalg.

Da ændringen i § 9 betyder, at bestyrelsen fremover består af 3 medlemmer, var det ikke nødvendigt med valg af nye medlemmer til bestyrelsen.

Suppleant Randi Kubel modtog genvalg.


Pkt. 10. Valg af revisor og suppleant:

Hans Nielsen modtog genvalg, og revisorsuppleant John Kierrumgaard modtog genvalg.


Pkt. 11. Eventuelt:

Fremtidsplaner. Udover sommerturen til Karrebæksminde, hvor Jørn uddybede menuen på De Hvide Svaner (det lød rigtigt godt og til en fornuftig pris) appellerede Frede til, at medlemmerne selv er med til at udvikle foreningens aktiviteter, og at forslag modtages såfremt forslagsstiller selv deltager i afviklingen af aktiviteten.

Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden, og give ordet til formanden, der afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen var vært ved en god frokost med sild og smørrebrød.


Referent Finn Plet-Hansen - Dirigent Frans Poulsen

 ___________________________________________________________________

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use