Gennemførte aktiviteter 2021

Se de andre planlagte aktiviteter under "Aktivitetsplan og Nyheder", som vi håber kan gennemføres. 

___________________________________________________


Torsdag den 2. december 2021:

Så fik vi afviklet julefrokosten.

Der var 25 tilmeldt, som blev delt på 4 borde.

Vi sløjfede pakkelegen i år,  jeg havde lavet en quiz med 17 spørgsmål ”Danmark rundt” som bord 4 vandt.

Maden fik vi fra Viggåren og den kom til tiden.

Dagen sluttede med lidt billiard og kort spil, alt i alt en dejlig dag.

Med venlig hilsen

Frede Vinther

________________________________________________

Grill dagen 27. august

30 medlemmer var mødt op.

Kl 15.00 bød Frede velkommen og fortalte om eftermiddagens program. Først blev der drukket kaffe, og så blev der tid til billard og kortspil, medens Emmy og Suzanne med hjælpere gjorde grill-maden klar,

Kl 17.30 var maden klar og der blev serveret gris og kalv med en masse dejlig salat, efterfulgt af pølser.

Aftenen sluttede med kaffe og lidt mundgodt som Vagn havde med fra Tyskland. En helt igennem en dejlig dag var alle enige om.
En stor tak til Emmy og Suzanne for det store arbejde og til Frede, som stod for grillen.

________________________________________________________

Sorø den 17. juni.

Den 17 juni fik vi gennemført vores tur til Sorø, og sammen med Nr. Vedby Forum  var vi 40 i alt,

Ulla, fra De grønne Busser,  som vi kender førte os ad små snørklede veje til Sorø, som vi nåede omkring kl. 12.00, efter et hvil ved Næstved.

Her ventede os en dejlig menu, på Parnas, som vi havde god tid, til at nyde.

Der var ca. 200 meter at gå til turbåden, som nogle valgte at gå mens Ulla kørte andre ned til båden.

KL. 14.00 sejlede vi så ud på en tur Sorø sø rundt. Det tog en time, og der var god information om de ting vi så på turen.

Tilbage kl. 15.00 indtog vi den medbragte kaffe og kage, og så gik turen ad små snørklede veje tilbage til Nr. Vedby, hvor vi var ca. kl. 17.00.

En dejlig tur.

 

Hilsen Frede

___________________________________________________________________


Generalforsamling den 27. maj 2021:

Referat af Generalforsamling den 27. maj 2021 – af referent Finn Plet-Hansen

 

 

1. Velkomst:

Frede bød velkommen til de 23 fremmødte deltagere, og forklarede den sene generalforsamling også i år med coronaen, som havde gjort en generalforsamling i april umulig.

 

2. Valg af dirigent

Frans Poulsen blev atter valgt til dirigent med applaus.

 

3. Valg af stemmetællere

Blev ikke valgt.

 

4. Bestyrelsens beretning

Frede Vinther fremlagde bestyrelsens beretning således:

Generalforsamlingen der skulle være afholdt i april blev holdt den 27. august 2010 med 30 medlemmer, og startede vanen tro med smørrebrød.

Referatet kan ses på hjemmesiden (www.seniorfoen.dk).

Efter generalforsamlingen holdt vi den årlige grilldag. Alt i alt en god dag, som også kan ses på hjemmesiden.

Den 1ste oktober startede vi igen SFO’en. Også her kan referatet ses på hjemmesiden.

Den 21de oktober lykkedes det at lave en tur til Menstrup revyen. En dejlig dag, som 22 medlemmer deltog i. Se hjemmesiden.

I oktober søgte vi § 18 puljen om kr. 5000 til en bustur, og vi fik pengene.

Den 3de december skulle vi have haft julefrokost, men på grund af forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer måtte vi aflyse den.

Vi fortsatte dog med kortspil, billard og hyggesnak i 3 separate lokaler lidt ind i januar, men måtte stoppe, da forsamlingsforbuddet nu kun var 5 personer.

Den 21. april 2021 måtte vi igen være 10 personer indendørs, og Finn fik travlt med at kontakte billardspillerne, og næsten alle sagde ja til at starte. Jørn samlede kortspillerne, og så var vi i gang igen, selvom det var uden for den normale sæson.

Den 6te maj måtte vi være 25 indendørs, så nu kunne vi igen samles hver torsdag, og den 6te maj havde vi bestyrelsesmøde, hvor vi lavede en aktivitetsplan for resten af året.

Planen kan ses på hjemmesiden.

 

Vi har haft nogle problemer med Lollands Bank med at få Jørn registreret som kasserer. Det er dog nu lykkedes efter flere telefonsamtaler.

 

Herefter omtalte Frede de planlagte aktiviteter, hvor der naturligvis tages forbehold for afhængig af eventuelle corona-restriktioner.

den 17. juni tur til Sorø sø. Medlemspris kr. 100 – gæster kr. 200.

Deadline for tilmelding 3. juni, og beløbet skal betales til foreningens bankkonto før tilmelding accepteres. Reg. nr. 6220 konto nr. 6612640.

Den 26. august grilldag på skolen. Mere info senere.

Den 30. september starter ny sæson.

Den 2. december julefrokost

Eventuelt om der er interesse for at ejeren af ”De Grønne Busser” kommer en torsdag og fortæller om deres ture bl.a. til Tyskland.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

5. Fremlæggelse af regnskabet.

Jørn fremlagde regnskabet, der viste en kasse- og bankbeholdning pr. 31.3. 2021 på kr. 25.997,83, trods et underskud for året på kr. 5.309,74.

Regnskabet var specificeret i de indtægter/udgifter, der havde været i årets løb på aktiviteterne.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev sat til kr. 100,00, da aktivitetsniveauet bliver begrænset.

Kontingentet blev vedtaget, og kassereren opfordrede til at indbetale det på foreningens bankkonto i Lollands Bank: Reg. nr. 6220 konto nr. 6612640.

 

7. Behandling af indkomne forslag.

Forslaget fra sidste år om at ændre ordlyden i foreningens formål, således at teksten ”I perioden 1. april til 30 september etc… ” slettes.

Desuden var der forslag om at teksten i §4 vedr. indvarsling af generalforsamling ved ”annoncering” ændres til ”indvarsles ved udsendelse af mail/brev”.

Forslagene blev vedtaget, og alle ændringer fremgår af hjemmesiden.

 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg var

Suzanne Nielsen (dog kun for 1 år)

Jørn Larsen

Emmy Bom

Alle var villige til genvalg, og blev valgt med applaus.

Suppleant: Randi Kubel var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

 

9. Valg af revisor og suppleant.

Hans Nielsen, som blev valgt sidste år var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Suppleant  John Kierrumgaard var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

 

10. Eventuelt.

Fremtidsplaner var fremlagt af Frede under beretningen, så der var ingen emner under eventuelt.

 

Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig således:

Ny formand: Frede Vinther

Ny sekretær: Vagn Mortensen

Ny kasserer: Jørn Larsen

Bestyrelsesmedlem: Emmy Bom

Bestyrelsesmedlem: Suzanne Nielsen

 

Referent

Finn Plet-Hansen    Dirigent Frans Poulsen