Formål og Vedtægter

Foreningens navn henviser til, at det er en fritidsordning for seniorer med det formål, at tilbyde socialt, indholdsrigt, kulturelt samarbejde og samvær mellem aktive seniorer.

Vi benytter os af de faciliteter, som medborgerhuset stiller til rådighed bl.a. kortspil, dart, bordtennis, billard eller blot en hyggelig snak med andre aktive seniorer - og lokalerne er velegnede til f.eks. foredrag. 

 

Vi tilbyder desuden "computer nabohjælp", og foreningens aktiviteter udbygges i takt med medlemmernes ønsker.

Du skal selv være en aktiv medspiller i udviklingen og tilrettelægningen af foreningens aktiviteter.

 

Ved den seneste generalforsamling blev det vedtaget, at kontingentet for den kommende sæson ændres til kr. 100,00 pr. person.

Kontingent betales til kassereren eller indsættes på vores nye konto i LOLLANDS BANK: Reg. nr.  6220 konto nr. 6612640

SENIOR-FO'ens formål:

BEMÆRK NY BANK - Lollands Bank reg.nr. 6220 konto nr. 6612640

 

Gæster kan deltage for kr. 15,00 pr. person pr. gang.

Foreningens vedtægter:

§1

Foreningens navn er SENIOR-FO'en (Vålse Gamle Skole)

§ 2

Foreningens formål er socialt, kulturelt indholdsrigt samarbejde og samvær

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der ønsker at arbejde efter foreningens formålsparagraf. Gæster kan deltage mod betaling af gæstebillet. Billetprisen fastsættes på generalforsamlingen. Gæster kan deltage i arrangementer (f.eks. jul og sæsonafslutning) mod fuld betaling af arrangementets pris pr. person eller indbetaling af årskontingentet. Kontingentet indbetales senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned, og indvarsles ved udsendelse af mail/brev til medlemmerne med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 25% af medlemmerne med angivelse af dagsorden forlanger det.

Senest ændret ved generalforsamling 31. marts 2022.

§ 5

Foreningen er non-profit, så der kan ikke stiftes gæld som medlemmerne kommer til at hæfte for.

§ 6

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles

1. valg af stemmetællere

2. valg af dirigent

3. bestyrelsens beretning

4. fremlæggelse af årsregnskab herunder fastsættelse af kontingent

5. behandling af indkomne forslag

6. valg af bestyrelsemedlemmer og suppleant

7. valg af revisor og suppleant

8. eventuelt

forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts. Rettidigt indkomne forslag skal optages på dagsordenen.

§ 7

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december.

Senest ændret ved generalforsamling den 31. marts 2022.

§ 8

Ethvert medlem er stemmeberettiget - dog ikke hvis medlemmet er i restance.

Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette på 2 generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages varsel.

Ved opløsning overdrages foreningens formue til Medborgerhuset Vålse Gamle Skole.

§ 9

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Valgperioden er 2 år - 1 medlemm er på valg i lige år, og 2 medlemmer er på valg i ulige år. Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og foretage udbetalinger. Ægtefælle/samlever til et bestyrelsesmedlem kan ikke være medlem af bestyrelsen i samme periode.

Revisor, bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Senest ændret ved generalforsamling den 31. marts 2022.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. april 2008 -

og ændret ved ordinære generalforsamlinger den 12. april 2012, den 10. april 2014,

den 28. april 2016, den 27. maj 2021 og den 31. marts 2022.

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use