2023 Gennemførte aktiviteter

2023 Gennemførte aktiviteter

Generalforsamling den 23. marts.

Referat af ordinær generalforsamling den 23. marts 2023.03.

Referent: Finn Plet-Hansen

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Pkt. 1: Velkomst ved formanden Frede Vinter.

 

Pkt. 2: Valg af dirigent. Frans Poulsen blev valgt.

 

Pkt. 3: Valg af stemmetællere: Finn Plet-Hansen og John Kierrumgaard blev valgt.

 

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning ved formand Frede Vinter:

 

Den 16. juni 2022 havde vi vores sommertur sammen med Nørre Vedby Forum. Der var 48 deltagere på turen, som gik til Næstved havn med sejltur via Gavnø til Karrebæksminde, hvor bussen ventede os, og kørte til De Hvide Svaner, hvor vi fik en fin frokost.

 

Den 25. august afholdt vi vores grillmiddag med 28. deltagere. Finn tog sig af grillen og Hans sponserede en gedebov og nogle pølser med diverse vildtkød. Desuden havde foreningen købt oksebov, og Marianne lavede grøn salat.

 

Den 6. oktober begyndte det nye ”skoleår” med lagkager lavet af Kirsten og Lizzie.

 

Den 1. december havde vi julefrokost med 25 deltagere og mad leveret fra Viggården.

 

I oktober søgte vi om § 18 midler til en sommerbustur. Vi har fået 7.000 kr.

 

I foreningen er der p.t. 30 medlemmer, og ca. halvdelen er i den forløbne sæson mødt hver torsdag. 6-8 spiller billard, 4-5 spiller kort og 4-5 damer hyggesnakker eller spiller et spil. Damerne skiftes til at bage kage og lave kaffebord til os alle, så vi har fælles ”kaffemik” ca. 14.30.

Det ville være dejligt, hvis der var flere medlemmer, der mødte op om torsdagen.

 

Det er også altid bestyrelsen der laver aktiviteterne, selvom vi gentagne gange har opfordret medlemmerne til at være mere aktive, og f.eks. stå for grilldagen og julefrokosten.

Forslag til aktiviteter og afvikling af dem modtages meget gerne. Det er jeres forening.

 

Årets sommertur er sammen med Nørre Vedby Forum onsdag den 14. juni med afgang fra Vålse Gl. Skole kl. 09.00.

Turen går til Furesøen, hvor vi sejler 1 times tid. Derefter via Roskilde til ved Ringsted, hvor vi spiser. Herefter går turen hjem, hvor vi forventer ankomst til skolen igen kl. 16.15.

Pris pr. person kr. 175,00 ekskl. Drikkevarer, der er på egen regning.

 

  1. august har vi grilldag, hvor jeg efterlyser en ”grillmester”.

 

Bestyrelsen beretning blev godkendt.

Pkt. 5: Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jørn Larsen.

Det reviderede regnskab udviste indtægter på kr. 21.537,50 og udgifter på kr. 26.930,57, så årsresultatet blev et underskud på kr. 5,393,07.

Balancen blev kr. 16.474,24 med en bankbeholdning pr. 31. december 2022 på kr. 11.081,17.

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100 pr person.

Kontingentet blev vedtaget.

 

Pkt. 7: Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at vi lukker vores hjemmeside, da det er meget får der bruger den, og den koster nu kr. 648,00 om året.

Forslaget blev vedtaget, og Finn sørger for, at hjemmesiden ikke bliver fornyet – herunder også domænet.

 

Pkt. 8: Valg af bestyrelsesedlemmer og suppleant.

På valg til bestyrelsen er:

  • Frede Vinter, som modtager genvalg. Frede blev genvalgt.
  • Vagn Mortensen, som IKKE modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Hans Nielsen. Hans blev valgt.

Valg til suppleant: Randi Kubel, som IKKE modtager genvalg. Erik Stabye blev valgt.

 

Pkt. 9: Valg af revisor og suppleant.

På valg er Hans Nielsen, som nu er valgt ind i bestyrelsen, og derfor ikke kan fortsætte som revisor. Bestyrelsen foreslår Niels Bonde Larsen som ny revisor. Niels blev valgt.

Som revisorsuppleant blev John Kierrumgaard genvalgt.

 

Pkt. 10: Eventuelt.

Frede havde gravet lidt i historien, og fundet frem til at den 24. april er det 15 år siden, at foreningen blev stiftet.

Den første formand var Finn Plet-Hansen, sekretæren var Randi Kubel og kassereren Jette Ulvig.

Foreningen havde da 30 medlemmer, og 22 af dem mødte op til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen blev genvalgt, og Lene Larsen valgt som suppleant.

Finn kommenterede det store fremmøde med, at der – som i dag – var gratis mad.

 

Marianne henledte opmærksomheden på kommunens event den 12. maj for borgere over 65 år, hvor bl.a. Bente Klarlund vil fortælle om seniorlivet.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og nedlagde hvervet. Formanden takkede dirigenten og afsluttede derefter generalforsamlingen.

 

Referatet godkendt.

 

Frede Vinter                                    Frans Poulsen

 

 

_________________________         ___________________________

Formand                                         Dirigent